Báo cáo kế toán

Tại Sao Kiểm Tra Báo Cáo Chi Tiết Nghiệp Vụ Kế Toán Có Cặp TK 155 Và TK 9999?

  Thứ Wed, 14/07/2021

Câu hỏi: Tại sao tôi kiểm tra báo cáo Chi tiết nghiệp vụ kế toán phát hiện có cặp TK 155 và TK 9999? Trả lời: Do người dùng muốn tăng giảm giá trị của 15x thông qua tài khoản...

Tại Sao Kiểm Tra Báo Cáo Chi Tiết Nghiệp Vụ Kế Toán Phát Hiện Có Cặp TK 155 Và TK 9999

  Thứ Tue, 13/07/2021

Câu hỏi: Tại sao tôi kiểm tra báo cáo Chi tiết nghiệp vụ kế toán phát hiện có cặp TK 155 và TK 9999 Trả lời: Do người dùng muốn tăng giảm giá trị của 15x thông qua tài khoản ...

Doanh Thu Hàng Bán Trên Báo Cáo Đơn Hàng Không Khớp Doanh Thu Tài Khoản 511xx

  Thứ Fri, 09/07/2021

Câu hỏi: Vì sao doanh thu của thành phẩm/hàng hóa trên báo cáo đơn hàng bán trong kỳ không khớp với doanh thu của tài khoản 511x trên báo cáo kế toán, mặc dù đã loại bỏ các nghiệp vụ xuất ...