Bút toán kết chuyển số dư CPSX dỡ dang của TK 15418 phát sinh từ đâu?

  Thứ Sat, 18/09/2021

Câu hỏi:

 

Bút toán kết chuyển số dư CPSX dỡ dang của TK 15418 phát sinh từ đâu?

 

Trả lời:

 

Tài khoản 15418 là tài khoản chi phí sản xuất dỡ dang của nghiệp vụ nhập xuất Premix.
Nợ TK 15418 phát sinh khi chốt nghiệp vụ chuyển kho nội dung XK24, giá trị = số lượng xuất x đơn giá nhập liệu trên chứng từ theo từng mã sản phẩm.
Có TK 15418 phát sinh khi chốt nhận hàng tại menu  Quản lý tồn kho > chức năng> Nhận hàng premix/NL dư, giá trị = số lượng x đơn giá trên chứng từ.
Đơn giá nhập/xuất do user tự nhập liệu, nếu giá trị xuất khác giá trị nhập thì cuối tháng sau khi khóa sổ kho hệ thống sẽ tự động tạo ra bút toán kết chuyển số dư CPSX dỡ dang  để đảm bảo số dư 15418 về 0. Dựa vào nguyên tắc trên user kiểm tra và phân bổ lại giá trị nhập xuất nguyên liệu

 

Liên hệ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 0899 300 300 để được hỗ trợ nhanh nhất