Ngày Nào Ghi Nhận Giá Vốn Nợ 632/Có 156 Và Doanh Thu Nợ 131/ Có 511?

  Thứ Wed, 14/07/2021

Câu hỏi:

 

Báo cáo bán hàng tổng hợp: NgayHoaDon/ NgayGhiSo/ NgayDeNghiGiao/ NgayXuatKho/ NgayDuyetDH/ NgayChotPXK/ 
Ngày nào ghi nhận giá vốn Nợ 632/Có 156; Ngày nào ghi nhận doanh thu Nợ 131/ Có 511?

 

Trả lời:

 

Ngày hóa đơn là ngày phát hành hóa đơn
Ngày ghi sổ là ngày phát sinh định khoản kế toán
Đối hóa đơn tài chính: ngày hóa đơn = ngày ghi sổ
Đối với hóa đơn khác thì có 2 ngày : ngày hóa đơn và ngày ghi nhận= ngày ghi sổ
Ngày đề nghị giao hàng là ngày đề nghị giao hàng chọn trên đơn hàng bán
Ngày xuất kho là ngày ghi nhận phát sinh định khoản Nợ 632/Có 15x
Trên phiếu xuất kho : ngày xuất kho = ngày yêu cầu
Ngày duyệt đơn hàng là ngày user duyệt đơn hàng bán
Ngày chốt phiếu xuất kho là ngày user chốt phiếu xuất kho
Ngày hóa đơn tài chính = ngày ghi số và là ngày ghi nhận phát sinh định khoản doanh thu N131/ Có 511.

 

Liên hệ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 0899 300 300 để được hỗ trợ nhanh nhất