Nhập Liệu Khi Phát Hiện Thiếu Nguyên Liệu Khi Đang Sản Xuất Được 1 Phần

  Thứ Fri, 09/07/2021

Câu hỏi: 

 

Lệnh sản xuất đã sản xuất được 1 phần, phát hiện thiếu nguyên liệu, muốn thay đổi nguyên liệu khác BOM, nhập liệu như thế nào trên hệ thống?

 

Trả lời:

 

Chuyển thêm nguyên liệu mới và tiêu hao (phải chọn đúng lệnh sản xuất). 
Vì nguyên liệu mới không có trong BOM, do đó hệ thống chỉ tính giá trị của nguyên liệu mới vào chi phí nguyên liệu để sản xuất TP/BTP chứ không thể tính hiệu suất tiêu hao  nguyên liệu của LSX.

 

Liên hệ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 0899 300 300 để được hỗ trợ nhanh nhất