Chức năng này sẽ giúp người dùng ghi nhận doanh số bán hàng từ công ty ra thị trường.

  • Đơn hàng khác
  • Duyệt đơn hàng
  • Xuất kho
  • Xuất HĐTC
  • Đơn hàng bán bị đổi/trả lại
  • Hóa đơn hàng bán bị trả lại
  • Đơn hàng bán trong kỳ
  • Báo cáo chi tiết bán hàng
  • Báo cáo doanh thu