QUẢN LÝ BÁN HÀNG

  • Tạo và duyệt đơn hàng theo chính sách duyệt.
  • Áp dụng khuyến mãi tự động.
  • Cảnh báo công nợ theo hạn mức: số ngày, số tiền.
  • Xuất kho và xuất hóa đơn tự động.
  • Tích hợp hóa đơn điện tử.
  • Theo dõi tiến trình xử lý đơn hàng mọi lúc, mọi nơi.