QUẢN LÝ KẾ TOÁN

  • Quy trình nghiệp vụ liên thông giữa các phòng ban, Kế toán thừa hưởng và kiểm tra, soát xét.
  • Kế toán tài chính theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (TT200).
  • Kế toán quản trị theo chuẩn mực quốc tế: trung tâm phí, khoản mục phí,…
  • Quản lý và cảnh báo công nợ: phải thu, phải trả. Nợ đến hạn, nợ quá hạn,…
  • Xem giá thành mọi lúc mọi nơi, không cần phải đợi kết thúc kỳ.
  • Tạo cơ chế duyệt và xét duyệt online  cho các bộ quy trình: DNTT, DNTU,…
  • Quản lý và phân bổ chi tiết: tài sản, ccdc, chi phí dịch vụ.
  • Bộ báo cáo tài chính và quản trị từ tổng quát đến chi tiết.