QUẢN LÝ MUA HÀNG

  • Quản lý chi tiết quy trình mua hàng từ Đề nghị mua hàng đến nhập kho, thanh toán
  • Phê duyệt đơn mua hàng theo cơ chế được thiết lập.
  • Cảnh báo công nợ theo hạn mức: số ngày, số tiền.
  • Liên thông từ mua hàng đến kho vận và kế toán mà không phải nhập liệu lại.
  • Theo dõi tiến trình thực hiện đơn hàng.
  • Theo dõi và đánh giá Nhà Cung Cấp.