QUẢN LÝ SẢN XUẤT

  • Quản lý sản xuất và chất lượng tự động theo từng công đoạn.
  • Quản lý định mức nguyên vật liệu (BOM)
  • Theo dõi tiến trình thực hiện lệnh sản xuất mọi lúc mọi nơi
  • Quản lý vật tư tiêu hao chi tiết theo từng lệnh và từng công đoạn

 

QUY TRÌNH SẢN XUẤT