Quản lý tài sản

Tại sao số tiền định khoản trên chứng từ thanh lý lại khác với số tiền nhập liệu trên phiếu?

  Thứ Sat, 18/09/2021

Câu hỏi: Tại sao số tiền định khoản trên chứng từ thanh lý lại khác với số tiền nhập liệu trên phiếu ? Trả lời: Số tiền nhập liệu trên phiếu thanh lý tài sản là số tiền thanh...

Tài Sản Đã Điều Chuyển Phòng Ban Trong Kỳ Nay Nhưng Qua Kỳ Sau Mới Ghi Nhận

  Thứ Fri, 09/07/2021

Câu hỏi: Vì sao Tài sản/Chi phí trả trước đã điều chuyển phòng ban trong kỳ này nhưng qua kỳ sau mới ghi nhận vào chi phí của phòng ban mới? Trả lời: Nếu công ty Anh/Chị chạy...

Thay Đổi Giá Trị Và Số Tháng Khấu Hao Tài Sản

  Thứ Fri, 09/07/2021

Câu hỏi: Công ty tôi có mua 1 bộ tài sản đã sử dụng được 1 thời gian, nhưng sau khi kiểm toán kiểm tra đánh giá lại giá trị còn lại của tài sản nhiều/ít hơn giá trị ban đầu, số tháng khấu ...