Quản trị kế toán

Tạo thêm các chi phí phát sinh cho các sản phẩm rã bundle và bó bundle thì thực hiện như thế nào?

  Thứ Sat, 18/09/2021

Câu hỏi: Tôi muốn tạo thêm các chi phí phát sinh cho các sản phẩm rã bundle và bó bundle thì thực hiện như thế nào? Trả lời: Để thực hiện kết chuyển chi phí cho sản phẩm bund...

Nhận hàng sản xuất có dư phẩm thì giá thành của thành phẩm và dư phẩm này tính như thế nào ?

  Thứ Sat, 18/09/2021

Câu hỏi: Nhận hàng sản xuất có dư phẩm, phế phẩm thì giá thành của thành phẩm và dư phẩm/phế phẩm này tính như thế nào ? Trả lời: Trên chứng từ nhận hàng có dư phẩm/Phế phẩm ...

Bút toán kết chuyển số dư CPSX dỡ dang của TK 15418 phát sinh từ đâu?

  Thứ Sat, 18/09/2021

Câu hỏi: Bút toán kết chuyển số dư CPSX dỡ dang của TK 15418 phát sinh từ đâu? Trả lời: Tài khoản 15418 là tài khoản chi phí sản xuất dỡ dang của nghiệp vụ nhập xuất Premix. ...

Tính Giá Trên Phần Mềm Là Chạy Theo Từng Kho Hay Chạy Tổng Tồn Kho Toàn Hệ Thống?

  Thứ Tue, 13/07/2021

Câu hỏi: Tính giá trên phần mềm là chạy theo từng kho hay chạy tổng tồn kho toàn hệ thống? Trả lời: Hệ thống tính giá tồn kho (cũng là giá xuất kho) trên toàn hệ thống kho th...

Tài Khoản 15418 Có Số Dư Làm Sao Để Về Không?

  Thứ Fri, 09/07/2021

Câu hỏi: Sau khi khóa sổ kho xong trên bảng tổng hợp tài khoản (cân đối phát sinh) tài khoản 15418 (Chi phí dỡ dang hàng premix) có số dư. Tài khoản này đi từ nghiệp vụ nào và làm sao để ...

Tính Giá Bán Thành Phẩm Hệ Thống Bắt Phải Khấu Hao/Phân Bổ Mới ?

  Thứ Fri, 09/07/2021

Câu hỏi: Hàng tháng tôi đã khấu hao tài sản cố định rồi mới khóa sổ, nhưng khi thực hiện các bước khóa sổ, đến bước tính giá bán thành phẩm hệ thống bắt phải khấu hao/phân bổ mới cho tính ...