Quản trị sản xuất

Bán thành phẩm của công đoạn này muốn chuyển trực tiếp qua công đoạn sau

  Thứ Sat, 18/09/2021

Câu hỏi: Bán thành phẩm của công đoạn này tôi muốn chuyển trực tiếp qua công đoạn sau thì thực hiện như thế nào? Trả lời: Hệ thống ERP cho phép người dùng nhận hàng theo từng...

Lệnh sản xuất không load lên kho sản xuất để thực hiện

  Thứ Sat, 18/09/2021

Câu hỏi: Tôi đã khai báo BOM, Kịch bản sản xuất nhưng khi làm lệnh sản xuất không load lên kho sản xuất để thực hiện. Trả lời: Mỗi kho sản xuất tương ứng với 1 phân xưởng sả...

Tôi đã chuyển NL qua kho sản xuất nhưng không hiển thị lên NL để thực hiện tiêu hao?

  Thứ Sat, 18/09/2021

Câu hỏi: Tôi đã chuyển nguyên liệu qua kho sản xuất nhưng không hiển thị lên nguyên liệu để thực hiện tiêu hao? Trả lời: User cần kiểm tra 1. Đã chốt nhập kho nguyên liệu và...

Làm thế nào để chọn bán thành phẩm cho từng công đoạn?

  Thứ Sat, 18/09/2021

Câu hỏi: Tôi tạo BOM sản xuất nhiều công đoạn, nhưng khi chọn BTP cho từng công đoạn chỉ thấy load lên mã thành phẩm sản xuất, vậy làm thế nào để chọn bán thành phẩm cho từng công đoạn? ...

Nhập Liệu Khi Phát Hiện Thiếu Nguyên Liệu Khi Đang Sản Xuất Được 1 Phần

  Thứ Fri, 09/07/2021

Câu hỏi: Lệnh sản xuất đã sản xuất được 1 phần, phát hiện thiếu nguyên liệu, muốn thay đổi nguyên liệu khác BOM, nhập liệu như thế nào trên hệ thống? Trả lời: Chuyển thêm ng...