Quản trị tồn kho

Tôi đã khai báo sản phẩm bundle nhưng khi làm bundle không load lên các nguyên liệu để chọn.

  Thứ Sat, 18/09/2021

Câu hỏi: Tôi đã khai báo sản phẩm bundle nhưng khi làm bundle không load lên các nguyên liệu để chọn. Trả lời: Tại chức năng Dữ liệu nền sản phẩm, khi tick vào sản phẩn bundl...

Làm thế nào để nhập lại kho, giảm chi phí xuất dùng trước đó ?

  Thứ Sat, 18/09/2021

Câu hỏi: Công ty xuất dùng 1 số hàng hóa, công cụ đi sử dụng nội bộ nhưng không sử dụng hết vậy làm thế nào để nhập lại kho, giảm chi phí xuất dùng trước đó ? Trả lời: Để nhậ...

Khi làm chứng từ nhập kho không thấy kho nhận để chọn?

  Thứ Sat, 18/09/2021

Câu hỏi: Khi làm chứng từ nhập kho không thấy kho nhận để chọn? Trả lời: User cần kiểm tra" 1. Các sản phẩm trên chứng từ có thuộc kho nhận cần chọn 2. User có được phân qu...

Tái chế lại để thu lại 1 số bán thành phẩm , NVL .. Của thành phẩm này thì làm thế nào?

  Thứ Sat, 18/09/2021

Câu hỏi: Trong kỳ có thành phẩm lỗi, công ty không muốn xuất hủy mà muốn tái chế lại để thu lại 1 số bán thành phẩm , NVL .. Của thành phẩm này thì làm thế nào? Trả lời: User...

Nhập kho báo lỗi vui lòng chọn vị trí cho kho nhận, vị trí này chọn và khai báo ở đâu?

  Thứ Sat, 18/09/2021

Câu hỏi: Nhập kho báo lỗi vui lòng chọn vị trí cho kho nhận, vị trí này chọn và khai báo ở đâu? Trả lời: Hệ thống thông báo lỗi này nếu kho nhập là kho có theo dõi đến vị trí...

Upload Template Nhập Kho Báo Lỗi Code

  Thứ Wed, 14/07/2021

Câu hỏi: Upload Template Nhập kho báo lỗi code Trả lời: - Kiểm tra Ngày điều chỉnh có nằm trong tháng đã khóa sổ chưa, hệ thống không cho phép nhập kho bổ sung trong tháng đã...