Tài Khoản 15418 Có Số Dư Làm Sao Để Về Không?

  Thứ Fri, 09/07/2021

Câu hỏi:

 

Sau khi khóa sổ kho xong  trên bảng tổng hợp tài khoản (cân đối phát sinh) tài khoản 15418 (Chi phí dỡ dang hàng premix) có số dư. Tài khoản này đi từ nghiệp vụ nào và làm sao để số dư của tài khoản này về không?

 

Trả lời:

 

Nghiệp vụ xuất Premix thông thường là nghiệp vụ dùng để xuất các nguyên liệu bí mật dùng để sản xuất thành phẩm của công ty, hoặc dùng để xuất tái chế các thành phẩm/Bán thành phẩm không đạt yêu cầu. Nghiệp vụ này thực hiện tại menu Quản lý tồn kho > Chức năng > Yêu cầu chuyển kho nội dung XK24 


Nghiệp vụ nhập Premix là nghiệp vụ dùng để nhập thành phẩm Premix hoặc tái chế sau quá trình mang đi Premix về nhập kho, nghiệp vụ này thực hiện tại menu Quản lý tồn kho > Chức năng > Nhập hàng Premix / NL dư.


Vì nghiệp vụ nhập xuất Premix là nghiệp vụ xuất ra khỏi hệ thống và nhập lại => hệ thống không ràng buộc hoặc chạy giá tồn cho các nghiệp vụ này, khi xuất NL đi Premix Anh/Chị tự nhập giá xuất kho, khi nhập lại thành phẩm Premix Anh/Chị tự nhập lại giá nhập cho thành phẩm premix. Cuối tháng nếu TK 15418 còn số dư Anh/Chị kiểm tra lại các nghiệp vụ nhập xuất từ 2 chức năng trên điểu chỉnh lại giá để TK 15418 hết số dư.

 

Liên hệ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 0899 300 300 để được hỗ trợ nhanh nhất