Không Nhìn Thấy Chứng Từ Hoặc Chỉ Một Vài Chứng Từ

  Thứ Thu, 08/07/2021

Câu hỏi: Tại sao tôi được nhìn thấy chức năng Đề nghị thanh toán, Đề nghị tạm ứng, Đơn mua hàng nhưng không nhìn thấy chứng từ hoặc chỉ thấy 1 vài chứng từ mặc dù  công ty đã phát sinh rất nhiều chứng từ trên hệ thống?

Trả lời:

Nguyên nhân vì phân quyền.
Đề nghị thanh toán, Đề nghị tạm ứng user chỉ nhìn thấy được phiếu mà mình tạo, Trưởng phòng thì chỉ được nhìn thấy chứng từ của mình và các nhân viên trong phòng . Kế toán và Giám đốc là người kiểm soát chi phí do đó được thấy hết các Đề nghị thanh toán và Đề nghị tạm ứng.