Tính Giá Bán Thành Phẩm Hệ Thống Bắt Phải Khấu Hao/Phân Bổ Mới ?

  Thứ Fri, 09/07/2021

Câu hỏi:

 

Hàng tháng tôi đã khấu hao tài sản cố định rồi mới khóa sổ, nhưng khi thực hiện các bước khóa sổ, đến bước tính giá bán thành phẩm hệ thống bắt phải khấu hao/phân bổ mới cho tính giá, tôi phải làm gì tiếp?

 

Trả lời:

 

Đối với tài sản cố định và chi phí trả trước hệ thống có chức năng là Xuất dùng CCDC cho CPPB (chi phí phân bổ) và Tài sản cố định. Tại chức năng này hệ thống sẽ xuất các mã CCDC cho các mã CPPB/tài sản. 
Hệ thống đang tính giá trị xuất kho theo phương pháp bình quân cuối kỳ do đó tại thời điểm xuất dùng giá trị xuất dùng đang là giá tạm, sau khi Anh/Chị chạy xong bước tính giá tồn kho nguyên vật liệu các mã CCDC này mới có giá xuất kho => CPPB và tài sản mới có giá trị đúng. 
Khi CPPB và TSCĐ có giá trị đúng lúc này Anh/Chị thực hiện các bước khấu hao và phân bổ thì các chi phí phân bổ mới có giá trị chính xác=> đẩy chi phí đúng cho các mã BTP/TP sản xuất trong kỳ.

 

Liên hệ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 0899 300 300 để được hỗ trợ nhanh nhất