Tính năng

Quản lý tài sản

  Thứ Fri, 05/04/2019

Điều chuyển tài sản Đánh giá lại tài sản Khấu hao tài sản Thanh lý tài sản Xuất dùng xây dựng cơ bản Báo cáo thẻ tài sản Bộ báo cáo sử dụng TSC...

Quản lý khuyến mãi

  Thứ Fri, 05/04/2019

Khai báo Nhóm sản phẩm khuyến mãi Điều kiện khuyến mãi Trả khuyến mãi Chương trình khuyến mãi Phân bổ khuyến mãi Báo cáo sử dụng và chi trả K...

Quản lý cung ứng

  Thứ Fri, 05/04/2019

Sản xuất Lệnh sản xuất Duyệt lệnh sản xuất Nhận hàng sản xuất Kiểm định chất lượng Tiêu hao nguyên liệu Hủy chứng từ Báo cáo theo dõi...

Quản lý chi phí trả trước

  Thứ Tue, 26/02/2019

Đánh giá lại CPTT Điều chuyển CPTT Phân bổ Xuất dùng vật tư – CCDC Bộ báo cáo sử dụng CPTT

Công nợ và thanh toán

  Thứ Tue, 26/02/2019

Thu tiền mặt Xóa nợ khách hàng Giấy báo có Hóa đơn thanh lý TSCD Hóa đơn khác Đề nghị tạm ứng Duyệt đề nghị tạm ứng Đề nghị thanh toá...

Quản lý kế toán

  Thứ Tue, 26/02/2019

Hợp đồng vay vốn Giải ngân Thanh toán nợ vay Chuyển đổi tiền tệ Bút toán tổng hợp Báo cáo chi tiết nghiệp vụ kế toán Báo cáo tổng hợp 1 tài ...