Vừa là NCC Vừa Là Khách Hàng Quản Lý Như Thế Nào Trên Hệ Thống?

  Thứ Thu, 08/07/2021

Câu hỏi:

 

Nếu có 1 đối tượng vừa là NCC vừa là KH thì mua hàng, bán hàng, công nợ quản lý trên hệ thống như thế nào?

 

Trả lời:

 

Hệ thống lưu đối tượng Khách hàng, NCC riêng biệt và định khoản độc lập, vì vậy không thể tự động cấn trừ công nợ giữa các đối tượng với nhau. Để cấn trừ công nợ, sử dụng chức năng Bút toán tổng hợp để xử lý.

 

Liên hệ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 0899 300 300 để được hỗ trợ nhanh nhất